דלג לתוכן

תנאים והגבלות כלליים

עדכון אחרון: 13 באפריל, 2023

חברת E-Magine Travel Services Limited באחריות (מטה: 1075 Budapest, Asbóth u. 14. fszt., Cg.: 01-09-295484, מספר מס: 25905074-2-42, דואר אלקטרוני: hello@emaginetravel.com, צילום: Bence Lessorein is the director of the general and managing the property) מטלטלי GTC) המצוינים בהצהרה המרכיבה את הנספח.

1. הצדדים המתקשרים מסכימים כי ביום החתימה על ההצהרה ישכור המשכיר (להלן המשכיר), והשוכר (להלן השוכר או המשתמש) ישכור את המכשיר המצוין בהצהרה, לרבות אביזריו ורכיביו, תוך פרק הזמן המיועד.

2. המשכיר מתחייב כי המכשיר מתאים מבחינה טכנית לשימושו המיועד במהלך תקופת השכירות, וכי אין לצד ג' זכויות במכשיר אשר יגבילו את השימוש בו בזמן זה.

3. השוכר מצהיר כי בדק את המכשיר, וכי המשכיר הודיע לו בפירוט על מלוא התכונות הטכניות והטיפול בו.

4. השוכר מחויב להשתמש, לטפל ולהגן על המכשיר ואביזריו בזהירות הראויה. אתה אחראי כלכלית מלאה לכל נזק עקיף או ישיר הנובע מאי ציות

5. ההתקן אסור במפורש בפרט:

  • להשכיר או להשאיל למישהו אחר, להעביר נהיגה לאדם שאינו כלול בהסכם השכירות ללא אישור מראש ובכתב מהמשכיר,
  • נהיגה תחת השפעת אלכוהול, תרופות או סמים, או מתן אפשרות לאדם תחת השפעה כזו לנהוג,
    להשתמש עבור מירוץ
  • להוציא את המכשיר אל מחוץ לגבולות בודפשט ללא אישור מראש ובכתב מהמשכיר,
  • אדם עסקי או להשתמש להובלת מטענים ללא אישור המשכיר והרשות המוסמכת,
  • משמש לגרירת רכב אחר, ללא אישור המשכיר והרשות המוסמכת

6. הצדדים המתקשרים מסכימים כי השוכר מחויב להודיע למשכיר על כל אירועים חריגים ומתחייב להודיע למשכיר תחילה במקרה של פריצה, השחתה או גניבה של המכשיר. במקרה של תאונה, מחויב השוכר לנהוג בזהירות הראויה, לעשות כל שניתן לבירור העניין, לקבל את כל הנתונים האפשריים של המשתתפים בתאונה (כגון מספר רישוי של הרכב השני, שם וכתובת הבעלים/הנהג, שם וכתובת עדים, מפת זירה, יתכן צילום). לשוכר אין זכות הסכמה, והוא אינו יכול להמציא כל הצהרת אישור לרעת המשכיר.

7. המשכיר אינו אחראי לנזקים שייגרמו למשכיר כתוצאה מתקלה במכשיר.

8. במקרה של נזקי גניבה, מחויב השוכר להשיב למשכיר את שווי השוק שהיה תקף במועד השכירות, כמו כן, השוכר נוטל על עצמו את מלוא האחריות להפרות שבוצעו במהלך תקופת השכירות (כגון שימוש בלתי חוקי בכביש, חניה, הפרות אחרות וכו').

9. הצדדים מציינים כי במידה והשוכר לא יחזיר את הנכס המושכר למשכיר לאחר תום הסכם השכירות, או לא יאריך את הסכם השכירות, או לא תירץ את העיכוב, רשאי המשכיר להניח בצדק כי השוכר עבר פשע ביחס לנכס ולפיכך רשאי המשכיר להגיש תלונה נגד השוכר.

10. השוכר מאשר את הגבלת הגיל המצוינת של המכשירים:

  • משתמש עצמאי: MonsterRoller 16 שנים (14 שנים בסיור מודרך),
  • סגווי 16 שנים,
  • נוסע עם מלווה בן 18 לפחות: 10 שנים (MonsteRoller בלבד)

במידה והמכשירים משמשים קטינים, הם יכולים לעשות זאת רק בהשגחת מבוגרים, באחריות מלאה של המבוגר המלווה. עם כריתת הסכם השכירות, מאשר השוכר כי המשתמשים אותם הוא מלווה עומדים במגבלות הגיל הנקובות.

11. נדרש פיקדון עבור משך המעבר, הסכום המרבי שלו הוא 40,000 HUF או 100 אירו למכשיר. בנוסף, יש צורך להפקיד תעודות זהות עם תמונה למשך הכרטיס. לא יעשה שימוש בנתונים האישיים הכלולים בו, בתום תקופת השכירות או עם החזרת המכשיר, או אם הנכס יוחזר במצב טכני מתאים, סכום הפיקדון יוחזר לשוכר במקביל למסירת התעודה. אם המכשיר יוחזר במצב טכני לא הולם, ישמש סכום הפיקדון באופן יחסי לשחזור המצב הטכני המקורי.

12. נדרש מספר טלפון המתאים ליצירת קשר כדי להתחיל את ההשכרה. המשכיר משתמש במספר הטלפון באופן בלעדי ליצירת קשר עם המשתמש במהלך תקופת השכירות או לאחריה בעניינים הקשורים ישירות להזמנת המשתמש ושכירתו. לאחר מכן, מספר הטלפון יימחק מהרשומות האלקטרוניות והנייר בהתאם להנחיות הכלליות לניהול נתונים.

13. במקרה של השכרה בשילוב סיור מודרך, המשתמש מסכים לנסוע רק במסלול שהציג מדריך הטיולים.

14. השוכר מאשר כי הסיורים מתחילים בכל תנאי מזג האוויר והתנועה. במקרה של סגירת כבישים עקב אירועים בלתי צפויים, השוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המסלול על מנת להנגיש את האטרקציות, המדריך יודיע על כך למשכיר.

15. המשתמש מאשר כי בודפשט 1. או 5. לעניין התקנות התקפות במחוזך, לפיהן השימוש באופניים ובכלי רכב חשמליים (כגון מונסטרולר, סגווי וכדומה) אסור (מותרת דחיפה) באזורי הולכי הרגל העדיפים של המחוזות האמורים.

16. במקרה של בעיות טכניות המתעוררות במהלך תקופת ההשכרה, על המשתמש להודיע מיידית למשכיר בטלפון או בכתב, אשר חייב לספק מכשיר או סוללה חלופית באתר תוך 30 דקות, אם הבעיה הטכנית מתעוררת באזור ההצלה שהוגדר על ידי המשכיר. המשכיר יאריך את תקופת ההשכרה לכל הקבוצה ללא תשלום ביחס לזמן שעובר מההודעה על התקלה הטכנית על ידי השוכר ועד לסילוק התקלה או החלפת הרכב.

17. במקרה שהמשכיר לא יממש אף אחת מזכויותיו הקבועות בתנאים כלליים אלה או בחוק, לא ייחשב הדבר כוויתור על הזכות.

18. בטלותן של הוראות מסוימות וחסרונותיה של תקנון אין כדי לפגוע בתוקפן של תקנון זה בכללותו. יש להחליף או להחליף את ההוראה הפסולה או החסרה בהוראה התואמת בצורה הטובה ביותר את המשמעות והתכלית של ההוראה החסרה או החסרה או את שאר הוראות התנאים וההגבלות. הצדדים זכאים על פי חוק לשלוח את הצהרותיהם הכתובות הקשורות ל-GTC אלה לכתובת המצוינת בהצהרה המצורפת ל-GTC אלה עד שהצד השני יודיע בכתב על שינוי הכתובת. פריטים המוחזרים עם סימון "סירב לקבל", "לא חיפשו", או "הועברו למיקום לא ידוע" או "נמען לא ידוע" חייבים להיחשב נמסרים ביום העסקים החמישי (החמישי) לאחר המשלוח. בנושאים שאינם מוסדרים בתנאים והגבלות כלליים אלה, חוקי הונגריה ינהגו.

19. חוזה זה כתוב בשתי שפות, אנגלית והונגרית. בכל מקרה של מחלוקת, הגרסה ההונגרית היא סמכותית.

מדיניות ביטול ותנאים נוספים

ביטול חינם אפשרי 24 שעות לפני ההתחלה. לאחר מכן, יחולו דמי ביטול של 100%. 

ההזמנות שבוצעו תקפות בכל תנאי מזג האוויר, אנא הקפידו להתלבש כראוי. לא מומלץ לנעול נעלי עקב וחצאיות קצרות. במזג אוויר קריר וסוער, אנו ממליצים להתלבש בשכבות.

במידה וכביש המשפיע על המסלול נסגר עקב אירוע מתוכנן או בלתי צפוי כלשהו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המסלול על מנת לגשת לאטרקציות בצורה אחרת. במקרה כזה, מדריך הטיולים שלנו יספק מידע על כך.

במקרה של קבוצות של 10 אנשים או יותר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפצל את הקבוצה לשתי קבוצות או יותר ולהתחיל אותן בהפרש של מספר דקות על מנת להבטיח נסיעה בטוחה יותר והפרעה מינימלית לתנועה בעיר. תודה על ההבנה.

תכנון מחדש של סיורים:ניתן לתזמן מחדש סיורים אם תודיע לנו לפחות 24 שעות מראש (בכפוף לתאריכים פנויים). במקרה שתודיע לנו תוך 24 שעות שאינך יכול להשתתף או שאינך מופיע, אך עדיין רוצה להשתתף במועד אחר, נגבה עמלת תכנון מחדש בסך 15 אירו לאדם. תודה על ההבנה.

תכנון מחדש של השכרות:ניתן לשנות את מועד ההשכרות בהתאם לזמינות. אם אינכם יכולים להופיע בזמן ההזמנה המקורית שלכם, אנא יידעו אותנו בהקדם האפשרי ואנו נעשה כמיטב יכולתנו למצוא זמן מתאים אחר - עם זאת, שימו לב כי בהתאם לזמינות במהלך העונה, ייתכן שלא נוכל להציע אפשרות מתאימה עקב ריבוי ההזמנות. שימו לב שאם תבקשו את הזימון מחדש תוך 24 שעות ולא נוכל לספק זמן מתאים אחר, הדבר אינו מזכה אתכם בהחזר.

 

להזמין עכשיו