fbpx Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

utolsó frissítés: 2023. április 13.

E-Magine Travel Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 14. fszt., Cg.: 01-09-295484, adószám: 25905074-2-42, e-mail: [email protected], képv.: Gosztonyi Bence ügyvezető) mint Bérbeadó tulajdonát képezi az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) mellékletét képező nyilatkozatban feltüntetett ingóságok.

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a nyilatkozat aláírása napján a jelölt időtartamon belül, Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, bérlő (továbbiakban Bérlő vagy Felhasználó) pedig bérbe veszi a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatban jelzett eszközt annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.

2. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt az eszköz műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra, illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek az eszközre vonatkozólag nincs olyan joga amely a használatot korlátozná.

3. Bérlő kijelenti, hogy az eszközt kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

4. A bérlő köteles az eszközt és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő közvetett vagy közvetlen kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik

5. Az eszközt kifejezetten tilos különösen:

  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
    versenyzésre használni,
  • a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül az eszközt Budapest határán kívülre vinni,
  • üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes hatóság engedélye nélkül használni,
  • másik jármű vontatására használni, a Bérbeadó és az illetékes hatóság engedélye nélkül

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy az eszköz feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

7. Nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt az eszköz meghibásodásából eredően érik.

8. Lopás kár esetén Bérlő a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak, ezen kívül Bérlő teljes felelősséget vállal a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (pl. szabálytalan úthasználat, parkolás, egyéb szabálysértések, stb.).

9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt eszközt a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a eszközre nézve a bérlő bűncselekményt követett el és ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni.

10. Bérlő tudomásul veszi az eszközök megjelölt korhatárát:

  • Önálló felhasználó: MonsteRoller 16 év (idegenvezetett túrán 14 év),
  • Segway 16 év,
  • Utas, minimum 18 évet betöltött kísérő mellett: 10 év (csak MonsteRoller)

Amennyiben az eszközöket kiskorúak használják, úgy ezt minden esetben csak nagykorúak felügyelete mellett tehetik, a nagykorú kísérő teljes felelősségvállalása mellett. Bérlő a bérlési szerződés létrejöttével elismeri, hogy az általa kísért Felhasználók a megjelölt korhatároknak megfelelnek.

11. A bérlet idejére kaució fizetése szükséges, amelynek összege maximálisan 40 000. HUF- vagy 100 EUR/eszköz. Ezen felül fényképes igazolványok letétbe helyezése szükséges a bérlet időtartamára. Az ezen található személyes adatok nem kerülnek felhasználásra, a bérleti időtartam lejáratakor, illetve az eszköz visszaszolgáltatásakor az igazolvány, illetve amennyiben megfelelő műszaki állapotban kerül visszaszolgáltatásra az ingóság, úgy a kaució összege is visszafizetésre kerül a Bérlőnek az igazolvány átadásával egyidejűleg. Amennyiben nem megfelelő műszaki állapotban kerül visszaszolgáltatásra az eszköz, úgy a kaució összege az eredeti műszaki állapot visszaállítása érdekében arányosan felhasználásra kerül.

12. A bérlés megkezdéséhez kapcsolattartásra alkalmas telefonszám szükséges. A Bérbeadó a telefonszámot kizárólag a bérlet ideje alatt vagy után a Felhasználóval való kapcsolatfelvételre használja a Felhasználó foglalásával és bérletével közvetlenül összefüggő ügyekben. Ezt követően a telefonszám az általános adatkezelési irányelvek szerint törlésre kerül az elektronikus és papíralapú nyilvántartásból.

13. Idegenvezetéssel összekapcsolt bérlés esetén Felhasználó beleegyezik, hogy kizárólag az idegenvezető által mutatott útvonalon belül haladhat.

14. Bérlő tudomásul veszi, hogy a túrák minden időjárási és forgalmi körülmény között indulnak. Előre nem látható események miatti útlezárások esetén a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a látnivalók megközelíthetősége érdekében az útvonalat módosítsa, erről az idegenvezető tájékoztatja a Bérlőt.

15. Felhasználó elismeri, hogy tájékoztatva lett a Budapest 1. ill. 5. Kerületében érvényes szabályozásról, amely szerint a nevezett kerületek kiemelt gyalogos zónáiban kerékpárok és elektromos járművek (pl. MonsteRoller, Segway stb.) használata tilos (tolni engedélyezett).

16. A bérlési idő alatt felmerülő technikai problémák, esetén Felhasználó köteles azonnal telefonon vagy írásban értesíteni a Bérbeadót, aki csereeszközt, vagy akkumulátort köteles a helyszínen biztosítani 30 percen belül, amennyiben a techikai probléma a Bérbeadó által meghatározott Mentési Zónán belül merül fel. A műszaki probléma Bérlő általi bejelentésétől a probléma elhárításáig vagy a jármű cseréjéig eltelt idővel arányosan Bérbeadó ingyenes meghosszabbítja a bérlési időt a teljes csoport számára.

17. Abban az esetben, ha a Bérbeadó bármely, jelen ÁSZF-ben, vagy jogszabályban biztosított jogával nem él, úgy az nem tekinthető a jogról történő lemondásnak.

18. Egyes rendelkezések érvénytelensége és a szabályozás hiányosságai nem érintik ezen ÁSZF egészének érvényességét. Az érvénytelen, vagy hiányzó rendelkezést olyan rendelkezéssel kell felcserélni, illetve pótolni, amely a kieső, vagy hiányzó rendelkezés értelmének és céljának, vagy az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek a legmesszebbmenően megfelel. Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat mindaddig a Felek jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatban megjelölt címére jogosultak joghatályosan elküldeni, amíg a másik Fél címének megváltozásáról írásban nem értesíti. Az „átvételt megtagadta”, „nem kereste”, vagy „ismeretlen helyre költözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel visszakézbesített küldeményt, a postai feladást követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók.

19. Jelen szerződés két nyelven íródott, angolul és magyarul. Bármiféle felmerülő vita esetén a magyar változat mérvadó.

LEMONDÁSI SZABÁLYZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

Ingyenes lemondás a kezdés előtt 24 órával lehetséges. Ezt követően 100%-os lemondási díj kerül felszámításra. 

A leadott foglalások minden időjárási körülmények között érvényesek, kérjük, gondoskodj a megfelelő öltözetről. Magas sarkú cipő és rövid szoknya viselése nem ajánlott. Hűvösebb, szeles idő esetén réteges öltözködést ajánlunk.

Amennyiben bármilyen tervezett vagy előre nem látható esemény miatt lezárásra kerül valamely út ami érinti az útvonalat, fenntartjuk a jogot az útvonal megváltoztatására, hogy az látnivalókat más módon megközelítsük. Ilyen esetben az idegenvezetőnk erről tájékoztatást fog adni.

10 vagy több fős csoportok esetén fenntartjuk a jogot, hogy a csoportot két vagy több csoportra bontsuk és néhány perces különbséggel indítsuk el a biztonságosabb közlekedés és a városi forgalom minimális zavarása érdekében. Köszönjük a megértést.

Túrák átütemezése: Túrák átütemezhetőek, ha legalább 24 órával előtte értesítesz minket (az elérhető időpontok függvényében). Abban az esetben ha 24 órán belül értesítesz minket, hogy nem tudsz részt venni, vagy nem jelensz meg, de mégis szeretnél résztvenni egy másik időpontban, €15/fő átütemezési díjat számolunk fel. Köszönjük a megértést.

Bérlések átütemezése: A bérlések az elérhetőség függvényében átütemezhetők. Ha nem tudsz megjelenni az eredeti foglalás időpontjában, értesíts minket minél hamarabb, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy másik megfelelő időpontot – azonban kérjük vedd figyelembe, hogy az elérhetőség függvényében szezonban nem biztos, hogy tudunk megfelelő opciót ajánlani a sok foglalás miatt. Kérjük vedd figyelembe, hogy ha az átütemezést 24 órán belül kerül kéred és nem tudunk másik megfelelő időpontot biztosítani, az nem jogosít fel visszatérítésre.

 

Book Now